HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Nationale Studenten Enquête (NSE) 2017: what you said, what we will do!

Allereerst bedankt dat jullie de NSE weer in groten getale hebben ingevuld (169 studenten = 36,4%). De respons op deze en andere vormen van evaluatie zijn belangrijke graadmeters voor jullie betrokkenheid bij het onderwijs en daarmee voor onze kwaliteitscultuur.

Tevreden

We kunnen, net als afgelopen jaar, tevreden zijn met de scores voor de centrale NSE-items: Je studie in het algemeen (3,93 op een schaal van 1-5)Algemene sfeer (4,38 op 5) en De opleiding aan anderen aanraden (3,91 op 5). Belangrijk is daarbij te noemen dat deze cijfers in lijn liggen met de beoordelingen van de voorgaande jaren en dat ze het gemiddelde uitdrukken van de verschillende opleidingen.

 

De vragen die jullie beantwoord hebben op een schaal van 1 (“zeer ontevreden”) tot 5 (“zeer tevreden”) zijn in de uitkomsten gegroepeerd in 18 thema’s, zoals Docenten, Kwaliteitszorg, Studiebegeleiding of Studiefaciliteiten. Verder is door 80 studenten de open vraag beantwoord. Per opleiding geef ik hieronder de opvallendste ontwikkelingen weer. Voor meer detailgegevens kun je contact opnemen met je opleidingscommissie.

Verbeterpunten

Hieronder de belangrijkste aandachtspunten die uit de enquêtes.

Bachelor of Music (BMus)

Voor de BMus is op het merendeel van de thema’s een lichte tot duidelijke stijging te zien. Deze passen vaak in een trend die in 2013 al is ingezet. Opvallend positieve ontwikkelingen zijn zichtbaar in de stijging met meer dan 0,5 t.a.v. Stage en Opleiding en Stage ervaring. Een net iets kleiner stijging (met 0,36 naar 4,09) lezen we terug in jullie beoordeling van de docenten. Een tegenovergestelde beweging is terug te vinden in de beoordeling van de studiefaciliteiten. O.a. het ontbreken van een digitale leeromgeving wordt daarbij gezien als een punt van zorg. Deze zorg lezen we ook terug in een aantal antwoorden op de open vraag. We delen die zorg en gaan ermee aan de slag. Over de thema’s waar jullie vorig jaar aandacht voor vroegen (informatievoorziening, studierooster) zien we een stijging in de beoordeling. Hier blijft echter voldoende ruimte voor verbetering. Het thema kwaliteitszorg en in het bijzonder de evaluaties zal ook in het komende jaar onze bijzondere aandacht vereisen. Samen met de Opleidingscommissie, de klassenvertegenwoordigers en de examencommissie gaan we in lijn met de afgelopen jaren verdere verbeteringen hierin aanbrengen. Jullie input speelt daarbij een belangrijke rol.

 

Opleiding Docent Muziek 

De sfeer op de opleiding Docent Muziek is met 4,87 op een schaal van 5 zeer goed te noemen. Net als bij de BMus stijgt het overgrote merendeel van de beoordelingen op de verschillende thema’s licht tot duidelijk t.o.v. 2016. En ook hier is sprake van een trend als we naar de afgelopen jaren kijken. Voor het tweede opeenvolgende jaar is een opvallende stijging (met 0,39) te vinden bij jullie docentbeoordeling (naar 4,39). Alleen de beoordeling op het thema Praktijkgericht onderzoek laat een kleine daling zien. Dat signaal pikken we sowieso op. Ondanks stijgende beoordelingen zal informatievoorziening, studierooster en studielast ook in het komende jaar onze bijzondere aandacht blijven hebben. Deze NSE-cijfers zijn mooi en geven alle betrokkenen houvast en richting. De lat ligt hoog, dank daarvoor.

 

Master of Music (MMus)

De beoordelingen van de MMus geven diverse aanknopingspunten voor verbetertrajecten. Maar ook hier is de sfeer op de opleiding met 4,0 goed te noemen. We hechten eraan om dit onderwerp steeds uit te lichten, niet alleen omdat het cijfer positief is, maar vooral omdat het iets zegt over de veiligheid en rust die je als student ervaart om je te ontwikkelen. Daarmee zegt dit cijfer ook iets over de beoordelingen die jullie op de verschillende thema’s uitspreken. Ondanks enkele stijgingen, is er bij MMus eigenlijk over de gehele linie werk aan de winkel. Uit de antwoorden op de open vraag blijkt duidelijk dat niet iedereen voldoende uitdaging en aanbod vindt in zijn masterstudie. Ook op het gebied van kwaliteitszorg geven jullie aan dat meer van het conservatorium verwacht mag worden. O.a. samen met de studiecoaches, en dus in goed overleg met de studenten, zal hier in het komende jaar veel werk in gestopt worden. Wij draaien er niet omheen: dit moet beter.

 

Een blijvend aandachtsgebied: toetsen en beoordelen

De wijze waarop we toetsen en beoordelen blijft ongeacht de uitkomst van deze NSE in de komende jaren onze bijzondere aandacht krijgen in alle opleidingen. Dit gebeurt m.n. door scholingstrajecten en teambijeenkomsten voor docenten, maar ook via de evaluaties.

 

Uitdagend onderwijs!

Blij zijn we tot slot met jullie waardering voor de mate waarin jullie je binnen de opleiding uitgedaagd voelen. De NSE heeft dit jaar voor het eerst gevraagd naar de mate waarin de opleiding jou en je medestudenten uitdaagt het beste uit jezelf én uit elkaar te halen. De  gemiddelde score van 3,81 (met minimale afwijkingen voor de verschillende opleidingen), geeft het vertrouwen dat we erin slagen met elkaar te zorgen voor een opleiding die een stevige stimulans voor je ontwikkeling betekent!

Resultaten

Download hier de resultaten van HKU Utrechts Conservatorium (pdf)

Lees verder

Nogmaals dank aan jullie allen voor het invullen van deze enquête.