HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Als je studeert aan een hbo opleiding heb je meestal recht op een prestatiebeurs.

De prestatiebeurs is opgebouwd uit vier jaar basisbeurs (indien van toepassing*) en aanvullende beurs. Na afloop van de beursperiode mag je nog drie jaar lenen.

Gedurende de eerste 5 jaar studiefinanciering heb je ook recht op het studentenreisproduct.

Besef wel dat de prestatiebeurs in eerste instantie een (rentedragende) lening is. Pas als je jouw diploma hebt gehaald wordt deze omgezet in een gift.*

*studenten die na 1 september 2015 voor het eerst studiefinanciering voor een bacheloropleiding ontvangen, hebben geen recht op basisbeurs.

Bijzondere omstandigheden

DUO heeft voorzieningen voor studenten die wegens ziekte of handicap niet binnen de diplomatermijn kunnen afstuderen. De studentendecaan kan je informeren over de aanvraag die je hiervoor moet doen bij DUO.

Lees meer over studievertraging.

Functiebeperking

Je kunt de prestatiebeurs eenmalig, met 12 maanden, laten verlengen als je door een (lichamelijke, zintuiglijke of andere) functiestoornis het afsluitend examen niet tijdig kan behalen. Dit moet je kunnen aantonen met gedagtekende verklaringen van een arts en van HKU (studentendecaan).

Lees meer over studeren met een functiebeperking.

Studiestaken

Als je voor 1 februari van je eerste studiejaar (met prestatiebeurs) je studiefinanciering stopzet, hoef je de tot dan toe ontvangen prestatiebeurs niet terug te betalen. Stop je op een ander moment dan blijft je lening staan.

Geef direct door aan DUO dat je bent gestopt!

Voor alle informatie over de prestatiebeurs en voorwaarden met betrekking tot de prestatiebeurs kun je terecht op www.duo.nl.

Arbeidsongeschikt

Mocht je voor 80 procent of meer arbeidsongeschikt raken, wordt je prestatiebeurs definitief omgezet in een gift. Als je tijdens je studie gehandicapt raakt, je handicap verergert, of als je chronisch ziek wordt en daardoor je opleiding moet beëindigen, kun je opnieuw aanspraak maken op studiefinanciering voor een passender opleiding.

Neem in bovenstaande gevallen zo snel mogelijk contact op met een studentendecaan (030-2091540).

Diplomatermijn

Uiterlijk 10 jaar nadat je voor het eerst studiefinanciering hebt gekregen moet je jouw diploma gehaald hebben. Pas dan wordt de prestatiebeurs omgezet in een gift. Ook de lening voor het studentenreisproduct wordt dan kwijtgescholden. Als het je niet lukt je diploma binnen dit termijn te halen moet je alles terugbetalen. 


Let op: bedragen die je hebt geleend, moet je altijd rentedragend terugbetalen.