HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Als voorbereiding op de beroepspraktijk doet de student ervaring op in het werkveld
door middel van een stage bij een professioneel theatergezelschap of theaterinitiatief.

Doel van de stage

De acteur maakt het artistieke proces van het tot stand komen van een voorstelling mee met een regisseur en spelers, die niet van de opleiding zijn. Hij speelt in een voorstellingop verschillende plaatsen buiten de school en hij maakt de productie en de gang van zaken in een theaterbedrijf mee. Deze drie aspecten hoeven niet in één opdracht verenigd te zijn.

Afhankelijk van zijn profiel volgt de acteur-theatermaker een acteer- of een theater-maak-stage. In een theater-maakstage is de student de (mede)maker van de voorstelling die hij mede of op eigen initiatief ontwikkelt en speelt.

Contact

Je zoekt een stage die bij je past en goed is voor je ontwikkeling. Je schrijft stage brieven en legt contact met de stage verlener. De stage coördinator is in deze je sparringpartner, maar ook andere docenten kunnen je adviseren bij het vinden van een geschikte stage en het vervolgtraject. Als er zicht is op een stageplek bij een gezelschap of ander initiatief onderhandel je over de mogelijkheden in overleg met je stage coördinator, de stage verlener en je tutor.

Tijdens de stage houdt je zelfstandig en met enige regelmaat contact met de stage coördinator op school en eventuele moeilijkheden worden direct gemeld, zoals ook wijzigingen ten opzichte van wat oorspronkelijk was afgesproken.
De stage coördinator neemt desgewenst contact op met de stage verlener tijdens het maakproces en ziet een of meerdere voorstellingen van de stagiair. Ook andere betrokken docenten zijn op de hoogte van de productie en kunnen een voorstelling bezoeken en feedback geven aan de student en stage coördinator.

Periode


Je mag stage lopen vanaf april (na Tweetakt) in het 3e jaar tot en met december van het 4e jaar. Je kunt ervoor kiezen in het 3e jaar en/of in het 4e jaar (eindfase) stage te lopen.

Stage contract


Het stage contract wordt gemaakt voordat de stage begint. Na akkoord van de stage coördinator vult de student i.o.m. de stage verlener het daarvoor bestemde blanco stage contract van de Acteursopleiding in en mailt het naar maaike.calame@hku.nl. In het stage contract 
wordt een duidelijke schriftelijke taakomschrijving opgesteld omtrent de te verrichten werkzaamheden, periode en stagevergoeding.Door de opleiding wordt een contract in drievoud opgesteld. Om ervoor te zorgen dat de student via de HKU verzekerd is hanteert de HKU een eigen stage contract en niet een contract vanuit de stage verlener.

Het contract wordt getekend door de tutor/ Onderwijscoördinator en de student zelf. Daarna wordt het contract in drievoud door de opleiding naar de stage verlener gestuurd. Als het stage contract ook door de stage verlener is getekend is een exemplaar voor de stage verlener, een exemplaar voor de opleiding en een exemplaar voor de student. Pas als het contract is opgemaakt en de stage coördinator akkoord is gegaan kan daadwerkelijk worden begonnen met de stage.

Blanco stagecontract

Stage bezoek


De stage coördinator of een aangewezen docent bezoekt tenminste 1 maal de stageplek. Dit kan zich voordoen tijdens het maakproces, een doorloop of bij de voorstelling zelf. De stage coördinator beoogt de student op een zo zelfstandig mogelijke manier dit proces te laten ervaren en zal zich alleen vertonen tijdens het maakproces als dit wenselijk is (vanuit de student of stage verlener gesteld).

Stageverslag


Tijdens de stage houd je een logboek bij waarin je activiteiten en werkzaamheden worden beschreven en toegelicht. Aan de hand hiervan maak je een stageverslag.
Het stageverslag bevat een omschrijving van het theaterbedrijf, de regisseur en diens werk, de aan jou gegeven opdracht, een beschrijving van je werkzaamheden, een reflectie op de opdrachten en werkzaamheden en hoe je er mee om bent gegaan. Daarnaast koppel je de betekenis van de stage aan je visie en voorbereiding op de beroepspraktijk.
Dit verslag wordt aan het eind van de stage ingeleverd bij de stage coördinator en gemaild naar sabine.dehne@hku.nl.

Beoordeling

Je stage coördinator zal op basis van de getoonde voorstelling en het stageverslag een beoordeling geven.

Xchange Theater

Xchange Theater is opgericht om studenten in opdracht van een externe partij, ervaring op te laten doen in hun toekomstig vakgebied. Deze opdrachten kunnen uit het bedrijfsleven komen, de non-profitsector of kunst- en cultuurinstellingen. Daarnaast fungeert Xchange Theater als intermediair tussen afgestudeerden en organisaties.